BCPP: Analýza akcií Moneta Money Bank s cílovou cenou 90 Kč

BCPP: Analýza akcií Moneta Money Bank s cílovou cenou 90 Kč

Investiční doporučení: Zahájili jsme pokrývání akcií MONETA Money Bank. Roční cílovou cenu jsme stanovili na 90 CZK za akcii a vzhledem k aktuální ceně a očekávané dividendě doporučujeme akcie Koupit.

Střednědobá strategie: MMB má za cíl postupně rozšířit celkový obchodní mix, diverzifikovat zdroje příjmů a dosáhnout postavení vedoucí banky pro malé podniky na českém trhu. Ve střednědobém horizontu chce navyšovat své úvěrové portfolio ve vyšších jednotkách procent, tj. v rozsahu převyšujícím současný tržní růst pohybující se v nižších jednotkách procent. V segmentu středně velkých podniků chce využít svoji jedinečnou pozici v rámci zemědělského sektoru a využívat příležitosti ke cross-sellingu ve svém leasingovém segmentu.

 Hospodaření společnosti a očekávaný vývoj: Moneta se může pochlubit jednou z nejvyšších ziskovostí v rámci celého bankovního sektoru. Podnikatelské prostředí je ale v České republice nadále sužováno nízkými úrokovými sazbami a tvrdou konkurencí. To mělo za následek úbytek klientů a ztrátu tržního podílu. Tento vývoj se podepsal i pod klesající úrokové marže. Domníváme se, že následující dva roky budou charakterizovány podobnými trendy. Během letošního roku očekáváme pokles čistého zisku z výše uvedených důvodů, výsledky za letošní rok pak budou navíc ovlivněny výdaji v souvislosti se vstupem banky na pražský akciový trh a s novým názvem firmy. Naproti tomu zvýšené náklady by měly být kompenzovány nižšími platbami za využívání značky GE. Námi stanovená cílová cena odpovídá 11,1násobku letošního očekávaného zisku i průměrného zisku v následujících 5 letech.

Dividendová politika: V naší analýze předpokládáme, že Moneta bude vyplácet dividendu ve výši 70 až 80 %. Pro následující tři roky očekáváme její výplatu na spodní hraně vymezeného pásma, což by implikovalo dividendu z letošního zisku na úrovni 6,20 CZK za akcii. To představuje dividendový výnos ve výši 7,8 %, který tak výrazně převyšuje průměr sektoru.

Ocenění společnosti: Pro určení ceny akcií jsme použili průměr ze tří metod: (1) excess return model, (2) dividendový diskontní model a (3) model diskontovaných cash flow. Námi stanovená cena nabízí včetně navrhované dividendy vůči aktuální ceně na trhu celkový výnos 22,5 %, což odpovídá nákupnímu doporučení.

Očekávané události: Výsledky za třetí kvartál banka zveřejní 10. listopadu.

moneta_1

moneta_2

Představení společnosti
MONETA Money Bank (MMB) je novým obchodním názvem dřívější GE Money Bank. Ta svoji činnost v ČR zahájila v roce 1997 a byla postupně vybudována akvizicemi Multiservisu, části podniku společnosti Agrobanka, IMP Leasingu a VB Leasingu. Dle
bilanční sumy se jedná o šestý největší bankovní skupinu v České republice. Svoje služby poskytuje spotřebitelům a klientům v segmentu malých a středních podniků skrz 229 poboček a 628 bankomatů. Ke konci loňského roku zaměstnávala 3 133 pracovníků
a svými službami obhospodařovala necelých 1,2 mil. klientů.

Skupinu MMB tvoří kromě mateřské ještě další čtyři dceřiné společnosti. Ty poskytují služby v oblasti financování a leasingu automobilů a jiných movitých věcí. Součástí je i vymahatel pohledávek Inkasní Expresní Servis. Kromě těchto firem MMB vlastní podíly i ve společnostech Czech Banking Credit Bureau (20 %) a Burza cenných papírů Praha (6,56 %).

moneta_3 moneta_4

Změny v akcionářské struktuře

Hlavním akcionářem po veřejném úpisu akcií nadále zůstává společnost GE Capital International Holdings (GE), která před úpisem držela v dřívějším GE Money Bank 100% podíl a nyní vlastní 42,5 % akcií. V listopadu letošního roku uběhne 180denní tzv. lock-up period, po kterou akcionář musí držet tento podíl akcií, poté plánuje GE svůj podíl do dvou let prodat. Důvodem tohoto prodeje je rozhodnutí mateřského koncernu General Electric utlumit většinu svých finančních aktivit po světě a soustředit se na aktivity v oblasti průmyslového odvětví. Více jak 5 % drží ve společnosti ještě J. P. Morgan Securities a Artemis Investment management.

moneta_5

Bankovní sektor v České republice

Český bankovní sektor je jako celek velmi odolný. Disponuje obrovským kapitálovým polštářem, který mu umožňuje ustát i velmi nepříznivý hospodářský vývoj s negativním dopadem na kvalitu úvěrového portfolia. Míra defaultu dlouhodobě setrvává na velmi nízkých hodnotách, a to jak v sektoru nefinančních podniků, tak domácností. Dobrou likviditní pozici dokládá významný přebytek klientských depozit vůči poskytnutým úvěrům. Penetrace bankovních služeb v ČR zaostává za zeměmi západní Evropy.

V případě Monety se kapitálová vybavenost vloni výrazně snížila z 30,0 % na konci roku 2014 na 17,7 % (regulatorní požadavek činí 14 %). Důvodem byla vyplacená mimořádná dividenda v celkové výši 19,7 mld. CZK. Vybavenost ale i tak zůstává mezi bankami nadále nadprůměrná. Objem rizikově vážených aktiv k celkovým ale patří mezi nejvyšší v rámci největších bank, což je dáno portfoliem úvěrů poskytnutých retailovému segmentu bez zajištění. Silné kapitálové postavení banky očekáváme i v následujících letech. Zároveň předpokládáme, že banka bude nadále schopna poskytnuté úvěry plně financovat svými vlastními zdroji a nebude závislá na externím financování. Poměr úvěrů k depozitům by tak měl zůstat pod hranicí 100 %.

moneta_6

Střednědobá strategie MMB

Strategií skupiny je nadále udržovat a rozvíjet aktivitu v retailovém segmentu a současně významně posílit postavení v segmentu malých a středních podniků. MMB má za cíl postupně rozšířit celkový obchodní mix, diverzifikovat zdroje příjmů a dosáhnout postavení vedoucí banky pro malé podniky na českém trhu. Ve střednědobém horizontu chce navyšovat své úvěrové portfolio ve vyšších jednotkách procent, tj. v rozsahu převyšujícím současný tržní růst pohybující se v nižších jednotkách procent. Skupina MMB plánuje udržet a posílit svoji pozici v retailovém segmentu skrze pokračující úspěšnou cenovou politiku, akvizici nových klientů a rozvoj řízení rizik. Tím chce dosáhnout zejména podpory růstu v oblasti nezajištěných spotřebitelských úvěrů a rozvoje nabídky hypotečních produktů. Banka též plánuje zvýšit atraktivitu nabídky svých služeb pro retailové klienty rozšířením nabídky pojistných produktů a služeb v oblasti správy majetku. V segmentu středně velkých podniků chce využít svoji jedinečnou pozici v rámci zemědělského sektoru a využívat příležitosti ke cross-sellingu ve svém leasingovém segmentu. Rovněž klíčem organického růstu je rozvoj dlouhodobých bankovních vztahů a zajištění přístupu malých podniků k řešení a službám v oblasti platebního styku, řízení likvidity a financování.

moneta_7

Výsledky hospodaření a jejich predikce

Ziskovost banky patří mezi nejvyšší v rámci celého regionu. Rentabilita aktiv je pak vůbec nejvyšší ve srovnání s konkurenty. Tržby v posledních dvou letech však klesaly, když na jejich vývoji se nepříznivě projevuje prostředí nízkých úrokových sazeb a vysoká konkurence, která se odráží na snižujících se příjmech z poplatků. Tržní podíl MMB v oblasti úvěrování v posledních letech mírně klesal, což bylo ovlivněno zhoršující se situací v retailovém segmentu jak u hypotečních, tak i nehypotečních úvěrů. Naproti tomu korporátnímu segmentu se díky akvizici VB Leasing v roce 2014 dařilo. Provozní náklady zůstávají v posledních třech letech prakticky na totožné úrovni, nicméně se podařilo snížit tvorbu opravných položek na úvěry v selhání. Díky tomu i čistý zisk v loňském roce vzrostl na 4,5 mld. CZK.

moneta_8

Struktura poskytnutých úvěrů je vcelku vyvážená, čemuž na konci roku 2014 pomohla akvizice VB Leasing, která přinesla dodatečný objem úvěrů ve výši zhruba 12 mld. CZK. Jejich celková úroveň se v posledních letech pohybovala okolo hranice 120 mld. CZK, podobně by tomu mělo být v letošním i příštím roce, poté očekáváme jejich postupný růst. Depozita ke konci loňského roku dosáhly necelých 110 mld. CZK a byla zhruba ze 60 % zastoupena domácnostmi. V následujících letech očekáváme jejich pozvolný růst, poměr vkladů domácností by se měl mírně zvyšovat na úkor podniků.

moneta_9

Celkový provozní zisk, který vloni dosáhl 12,1 mld. CZK, je ze tří čtvrtin tvořen čistým úrokovým výnosem. Za poslední tři roky je patrné, že provozní zisk klesá jak vlivem úrokového, tak i poplatkového výnosu. Čistý úrokový výnos by dle nás měl během letošního i příštího roku dále klesat, v případě poplatků očekáváme dále velmi silnou konkurenci, která bude tlačit na další snižování těchto výnosů. Celkově předpokládáme, že k výraznějšímu nárůstu provozního zisku by mohlo dojít až v roce 2019. Letošní náklady budou ovlivněny vstupem banky na pražskou burzu a přejmenováním pobočkové sítě, na druhou stranu však budou nižší díky výdajům na obchodní značku GE. Proto neočekáváme výrazný nárůst provozních nákladů a v následujících letech by měl zůstat takřka stabilní. V letošním i příštím roce očekáváme stabilní výši nákladů na tvorbu opravných položek, v budoucích letech kvůli ochlazujícímu hospodářskému růstu by mělo docházet k jejich mírnému nárůstu. Letošní čistý zisk očekáváme na úrovni 4,2 mld. CZK, což oproti loňskému roku představuje pokles o necelých 8 %. Dle naší predikce by celková ziskovost měla klesat i v letech 2017 a 2018, poté zejména díky zvyšujícím se úrokovým sazbám by měl začít opětovně růst.

moneta_10

Sektorové srovnání

Akcie MMB jsou zejména na úrovni P/B a P/S vůči skupině vybraných konkurentů i celému evropskému bankovnímu sektoru poměrně výrazně nadhodnocené. Dle našeho názoru zde ale existují důvody, proč by se měly akcie Monety obchodovat vůči sektoru s prémií. MMB nabízí podstatně vyšší dividendový výnos, což si může dovolit díky jedné z nejvyšších rentabilit mezi bankami. Dále je velmi dobře kapitálově vybavena a není závislá na externím financování, což dokládá poměr úvěrů vůči vkladům. Ve srovnání s Komerční bankou by však ocenění akcií mělo být nižší vzhledem k výši bilanční sumy, rizikovosti obchodních aktivit a faktu, že Moneta je nováčkem na trhu oproti mnohaletému obchodování akcií Komerční banky. Celkově věříme, že ocenění akcií MMB by se mělo pohybovat mezi mediánem trhu a Komerční bankou.

moneta_11

Fair value a cílová cena

Pro stanovení fair value akcií společnosti jsme použili průměr tří metod: metody nadprůměrného výnosu (excess return), diskontovaných dividend (DDM) a diskontovaných volných hotovostních toků (DFCF). Nadprůměrný výnos, volný cash flow a dividendy ze zisku let 2016-20 jsme diskontovali k začátku září 2016. Cenu vlastního kapitálu jsme vypočetli na základě modelu CAPM, kdy jsme vzali v potaz námi očekávaný vývoj bezrizikové úrokové míry v budoucích letech, betu jsme stanovili na základě srovnání s Komerční bankou a prémii určili podle výpočtů Aswatha Damodarana. Na základě průměru našich modelů jsme odhadli fair value akcií MONETA Money Bank na 97,8 Kč za kus.

Za pomoci výše uvedených parametrů stanovujeme cílovou cenu pro akcie MONETA Money Bank na 90 CZK za kus (fair value -8 %), což implikuje tržní kapitalizaci společnosti na 45,99 mld. CZK.

Zdroj: Komerční banka

Hodnocení článku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!