Právní prohlášení

Právní prohlášení

Preambule

Toto Právní prohlášení upravuje podmínky fungování Provozovatele a Uživatele. Jejich vztah při používání těchto stránek. Všechna práva a povinnosti z užívání stránek investplanet.cz vyplývají z tohoto prohlášení.

V případě, že uživatel nesouhlasí s jakýmkoliv ustanovením tohoto prohlášení, dovoluje si Provozovatel vyzvat uživatele k okamžitému opuštění těchto stránek.

1. Základní ustanovení

1.1

Všechna práva a povinnosti mezi provozovatelem a uživatelem těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se aplikují na všechny uživatele stránek. Provozovatelem stránky investplanet.cz (dále IP/stránky) je společnost Investplanet s.r.o. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon je provozovatel oprávněn vykonávat všechna majetková práva k obsahu na těchto stránkách. Bez písemného svolení provozovatele nelze obsah stránky kopírovat, duplikovat či jinak využívat/zneužívat ve svůj prospěch.

2. Základní pojmy

2.1

Uživatelem se rozumí návštěvník IP, registrovaný uživatel či kdokoliv jiný, jemuž je obsah stránek zprostředkován či zpřístupněn.

2.2

Pravidly se rozumí toto Právní prohlášení

3. Závaznost Právního prohlášení

3.1

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách IP, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

3.2

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání stránky se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z IP stránek Provozovatele přístupných přes IP a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes IP.

4. Odpovědnost Provozovatele

4.1

Veškeré informace poskytované na těchto stránkách jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Provozovatel stránek ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce apod., vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Provozovatel stránek není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

4.2

Obchodování na devizových (měnových) trzích a investování do derivátů může být velmi spekulativní a může vést ke ztrátám i ziskům. Obchodování na devizových trzích a obchodování s deriváty je značně rizikové a to znamená, že není vhodné pro každého investora. Internetové stránky IP nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých návštěvníků či uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

4.3

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za:

  1. obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek IP Provozovatele.
  2. odkazy na stránky třetích osob umístěné na IP.
  3. reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek IP Provozovatele.
  4. obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu.

4.4

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah, který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

4.5

Vlastní obsah, obsah externích přispěvatelů a analytiků nelze považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Při tvorbě tohoto obsahu se nepostupovalo podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, upravujících pravidla pro analýzu investičních příležitostí nebo investiční doporučení.

4.6

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru nebo články v sekci blogy uživatelů vyjadřují názory jejich autorů a čtenářů, nikoliv provozovatele, který za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost. Zároveň redakce IP nenese odpovědnost za fotografie, grafy a obrázky použité autory v sekci Blogy uživatelů, Články a v sekci diskusního fóra.

4.7
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost či správnost jakýchkoliv informací uveřejněných na stránce.

4. Užívání Portálu Uživatelem

4.1 Uživatel stránek je oprávněn:

a. Využívat obsah stránek ke studijním účelům
b. Komentovat články a příspěvky Provozovatele či jiných uživatelů

4.2

Uživatel stránek se zakazuje:
a. Porušovat prostřednictvím stránek či na stránkách právní předpisy účinné v České republice.
b. Jednat v nesouladu s dobrými mravy.
c. Poškozovat dobré jméno Provozovatele či jiných uživatelů.
d. Šířit obsah stránek nad rámec své potřeby.
e. Zneužívat stránek pro rozesílání Spamů či skryté reklamy apod.
f. Vytvářet si více registrací.

4.3

Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelův profil a zamezit dalšímu přístupu na stránky v případě, že dojde k porušení některého z ustanovení v tomto prohlášení.

5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

5.1

Přístup a používání stránek je bezplatné.

5.2

Přístup na stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

6. Závěrečná ustanovení

6.1

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu. Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.

V případě rozporu české a anglické verze jakýchkoliv informací na internetových stránkách

www.investplanet.cz je rozhodující verze česká.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2014.

Užívání souborů cookies

Upozorňujeme, že na našich stránkách využíváme ukládání tzv. cookies souborů. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace o Vašem prohlížení stránek do webového prohlížeče Vašeho zařízení. Tyto soubory nám pomáhají zlepšit používání našich webových stránek. Díky těmto souborům je prohlížení našich stránek rychlejší a příjemnější pro každého návštěvníka. Pokud nevyplňujete jakýkoliv formulář, soubory cookies jsou anonymní a neposkytují žádné informace o Vaší osobě.

Mezi další externí služby, které na našich stránkách využívají cookies soubory jsou např. Facebook či Twitter. Dále používáme Google Analytics, které využívají soubory cookies pro analýzu návštěvnosti webových stránek. Snažíme se Vám poskytnout co nejlepší možný užitek z našich webových stránek a proto musíme analyzovat chování našich návštěvníků. V případě, že s používáním souborů cookies nesouhlasíte, můžete kdykliv odmítnout používání souborů cookies volbou ve Vašem prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci využívat všech funkcí našich webových stránek. Používáním našeho webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sledujte nás na Facebooku a získejte každý den aktuální investiční nápady!